माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना

प्रकाशित मिति : मे 28, 2020

बागमती प्रदेश
हेटौंडा, मकवानपुर

(कानून तथा बिधेयक शाखा)

मितिः-२०७७/०२/१४

माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना

बागमती प्रदेश सभाको सम्वत्‌ २०७७ साल जेष्ठ महिनाको १४ गते
बुधबार बसेको बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रहरी सेवा
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मा सामान्य छलफल समाप्त
भइसकेकोले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहानु हुने माननीय
सदस्यहरुले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ११० बमोजिम,
नियम १११ बमोजिमको शर्तहरुको अधिनमा रही “प्रदेश प्रहरी सेवा
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” मा मिति २०७७/०२/१७
गते शनिबार दिनको ४:३० बजे सम्म कानून तथा विधेयक शाखामा
संशोधन प्रस्तावको सूचना दिन सक्ने व्यहोरा अनुरोध छ। साथै
संशोधनको सूचना यस सभाको इमेल ठेगाना

(state3assembly@gmail.com) मा पनि पठाउन सक्नु हुने

व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

परासर खरेल

कानून अधिकृत